Painting by Viktor Mikhaylovich Vasnetso

Painting by Viktor Mikhaylovich Vasnetso